สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งปากมดลูก

ป้ายกำกับ: , , ,

มะเร็งปากมดลูก (Cancer of Cervix) เป็นมะเร็งที่พบมากในผู้หญิงช่วงอายุ 35-60 ปี  มะเร็งปากมดลูกยังเป็นอันดับหนึ่งของมะเร็งที่คร่าชีวิตผู้หญิง สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกมีหลายสาเหตุ ดังนั้นผู้หญิงทุกคนควรให้ความสำคัญกับเรื่องของมะเร็งชนิดนี้ โดยเฉพาะควรทำความเข้าใจถึงสาเหตุ ปัจจัยเสี่ยงเพื่อป้องกันการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกเอาไว้ก่อน ดังคำกล่าวที่ว่า กันไว้ดีกว่าแก้!  ครับ

มะเร็งปากมดลูก 


สาเหตุสำคัญของมะเร็งปากมดลูก

สาเหตุการเกิดมะเร็งปากมดลูกยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจน มีปัจจัยหลายอย่างที่มีความสัมพันธ์กับโรคมะเร็งปากมดลูก เช่น การมีเพศสัมพันธ์ ตั้งแต่อายุยังน้อย, มีบุตรมาก, มีประวัติเป็นกามโรค เป็นต้น แต่จากสถิติและการศึกษาค้นคว้าพบว่า มะเร็งปากมดลูกมีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อไวรัสฮิวแมนแพปพิลโลมาหรือเชื้อเอชพีวี (Human papilloma virus – HPV ) บริเวณอวัยวะเพศ โดยเฉพาะที่บริเวณปากมดลูก (รวมทั้งอวัยวะเพศภายนอก) อย่างไรก็ตาม แม้การติดเชื้อไวรัส HPV ที่ปากมดลูกเป็นสาเหตุที่พบมากที่สุดในการเกิดมะเร็งปากมดลูก แต่ไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนที่ติดเชื้อไวรัสนี้แล้วจะเป็นมะเร็งปากมดลูก

เชื้อ HPV แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ
-กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง (High risk HPV) มี 13 ชนิด คือ 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68
-กลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำ (Low risk HPV) ได้แก่ 2, 3, 6, 11, 42, 43, 44 นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่เพิ่มโอกาสเกิดมะเร็งปากมดลูก

ปัจจัยเสี่ยงของการเป็นมะเร็งปากมดลูก

ปัจจัยเสี่ยงทางฝ่ายหญิง ได้แก่
 • การมีคู่นอนหลายคน ความเสี่ยงสูงขึ้นตามจำนวนคู่นอนที่เพิ่มขึ้น 
 • การมีเพศสัมพันธ์เมื่ออายุน้อย 
 • การสูบบุหรี่ 
 • มีประวัติการเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น เอดส์ เริม ซิฟิลิส และหนองใน เป็นต้น 
 • การให้กำเนิดลูกหลายคน 
 • การกินยาคุมกำเนิด 
 • การมีระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอ 
 • พันธุกรรม 
 • การขาดสารอาหารบางชนิด 
ปัจจัยเสี่ยงทางฝ่ายชาย เนื่องจากการติดเชื้อเอชพีวี (HPV) ส่วนใหญ่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ จึงกล่าวได้ว่ามะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับการมีเพศสัมพันธ์ การมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายที่มีเชื้อเอชพีวี (ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ชายจะไม่มีอาการหรือตรวจไม่พบเชื้อ) แม้เพียงครั้งเดียวก็มีโอกาสติดเชื้อเอชพีวีและเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ ปัจจัยเสี่ยงจากฝ่ายชาย ที่อาจทำให้ผู้หญิงเป็น มะเร็งปากมดลูก ได้แก่
 • ฝ่ายชายเป็นมะเร็งองคชาติ 
 • ฝ่ายชายเคยมีภรรยาเป็นมะเร็งปากมดลูก 
 • ฝ่ายชายเคยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
 • ฝ่ายชายผ่านประสบการณ์ทางเพศตั้งแต่อายุน้อยหรือมีคู่นอนหลายคน